Adatvédelemi nyilatkozat

Az adatvédelmi nyilatkozat kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit.

A weboldal látogatásához (tallózás) nincs szükség regisztrációra, így személyes adatokat sem kell megadnia, azonban a weboldalon található egyes szolgáltatások (termékrendelés) igénybe vétele kizárólag regisztráció útján, illetve személyes adatok közlésével lehetséges.

A regisztráció során kért adatok egy részének megadása önkéntes, míg a csillaggal jelölt adatok megadása szükséges, mely egyben azt jelenti, hogy ezen adatok szolgáltatásának megtagadása esetén Ön elfogadja annak lehetőségét, hogy a portál egyes részeihez, illetve szolgáltatásokhoz Ön nem férhet hozzá. A kötelezően megadandó és így a Familiaritas Zrt. által kezelt személyes adatok köre a következő:

  • a természetes személyekre vonatkozó adatok: vezetéknév és keresztnév, lakcím, szállítási név és cím (amennyiben eltér a névtől és a lakcímtől), számlázási név és cím (amennyiben eltér a névtől és a lakcímtől), mobiltelefonszám, e-mail cím;
  • a gazdasági társaságokra és egyéb szervezetekre vonatkozó adatok: cégnév, székhely, adószám, szállítási név és cím (amennyiben eltér a a cégnévtől és a székhelytől), kapcsolattartó személy vezetékneve és keresztneve, mobiltelefonszáma és e-mail címe;

Az adatkezelés hozzájáruláson alapszik, melyet kizárólag a Familiaritas Zrt. szolgáltatásának igénybevétele, szolgáltatásának teljesítése, illetve szolgáltatásainkról, akcióinkról szóló tájékoztatás (marketing) nyújtása céljából kezelünk, tárolunk. Ezeket az adatokat kizárólag a szerződéses viszony fennállása alatt kezeljük, így amennyiben Ön regisztrációját törli, avagy a hírlevélről leiratkozik, akkor adatait töröljük. Felhívjuk figyelmét, hogy – a jogszabály adta lehetőségek között – aFamiliaritas Zrt. jogos érdekének érvényesítése céljából az Ön adatait további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezeljük.

A regisztráció és a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes, az adatok szolgáltatásával a Megrendelő hozzájárul az adatok rögzítéséhez, kezeléséhez és felhasználásához, a jelen ÁSzF rendelkezései szerint. A megadott adatok kezelését és archiválását a Szolgáltató végzi, az adatok tárolása a Familiaritas Zrt. megbízása alapján a Civita Food Kft. szerverén történik, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával. A csomagoláshoz és kiszállításhoz szükséges adatokat az ezen feladat ellátásához szükséges mértékben a CIVITA Food Kft. is kezeli. A Familiaritas Zrt.  és a Civita Food Kft. az adatokat bizalmasan kezeli, azokat a fennálló jogviszony alapján harmadik félnek (a szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítéséhez szükséges alvállalkozókon -pl. futár, posta stb.- kívül) csak a Megrendelő hozzájárulásával adja ki és szerverein biztonságosan tárolja.

A megrendelt áruk kiszállítása érdekében a Szolgáltató a következő adatokat bocsátja a szállítással megbízott rendelkezésére: átvevő neve (szállítási névből), a teljes szállítási cím, a megrendelés összege, a megrendelés sorszáma, megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége.

Amennyiben Ön egyszer megadta személyes adatait és regisztrált, akkor a Familiaritas Zrt. szolgáltatásainak igénybe vételéhez azokat ismételten nem szükséges megadnia, azt rendszerünk tárolja mindaddig, amíg Ön regisztrált ügyfelünk.

A regisztráció törlését a Megrendelő a webáruház honlapján saját maga végezheti el., A regisztráció törlése nem érinti a már leadott megrendelések rögzített adatait.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) megőrzéséért, titokban tartásáért kizárólag a Megrendelő felelős. Amennyiben a Megrendelő tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Familiaritas Zrt.-t. A Familiaritas Zrt.felelőssége kizárt a harmadik személyek által okozott károkért.

Írásbeli kérelmére – 25 napon belül – a részünkre átadott személyes és egyéb adatainak kezeléséről írásban tájékoztatást nyújtunk, helyesbítjük adatait, illetve kérésére töröljük azokat. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben azt szeretné, hogy töröljük adatait, akkor célszerű a regisztrációját megszüntetni (a hírlevélről leiratkozni), mert ebben az esetben a törlés automatikus és a fenti határidő elteltét sem kell kivárnia.

A kezelt adatok köréről szóló első tájékoztatás folyó évenként ingyenes, azonban minden további tájékoztatásért 2.000,- forint költségtérítést kell fizetni, melynek előlegezésére köteles. Amennyiben a költségtérítéssel terhelt tájékoztatás eredményeképp az állapítható meg, hogy a Familiaritas Zrt. az Ön adatait jogellenesen kezelte, vagy a tájékoztatás helyesbítésre vezet, akkor a már megfizetett költségtérítést visszatérítjük Önnek az ez irányú igény bejelentésétől számított 25 napon belül.

Amennyiben Ön törlés, helyesbítés iránti kérelmet nyújt be hozzánk, azonban azt 25 napon belül nem teljesítjük vagy elutasítjuk, akkor bírósághoz (az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék jár el) fordulhat, valamint megkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságát (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.).

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 65. § (3) bekezdés a) pontja alapján a Familiaritas Zrt. által vezetett adatkezeléshez nem szükséges a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által történő adatvédelmi nyilvántartásba vétel.

A Familiaritas Zrt. minden, a rendelkezésére álló, technikai és egyéb eszközt igénybe vesz az adatok biztonságos tárolása, őrzése, valamint az adatokkal való visszaélés megelőzése érdekében.